KONEMESTARIT JA ENERGIATEKNISET KME R.Y.
SÄÄNNÖT
Nämä säännöt otettu käyttöön 1998

 

 

1 §
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Konemestarit ja Energiatekniset KME r.y, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta käsittää koko maan. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund r.y:hyn, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi ja on velvollinen noudattamaan sen sääntöjä.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoitus on koota jäsenkuntaan kuuluvat henkilöt yhteistoimintaan, jonka avulla pyritään edistämään jäsenten taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja sekä kohentamaan heidän koulutustasoaan ja yhteiskunnallista asemaansa.
Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys yhteistoiminnassa liiton kanssa järjestää esitelmä- ja kokoustilaisuuksia, toimeenpanee kursseja, juhlia, arpajaisia ja voi harjoittaa kirjasto- ym. samantapaista toimintaa.

 

3 §
Kieli ja puoluekanta

Yhdistys on suomenkielinen sekä puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

4 §
Yhdistykseen liittyminen tai eroaminen

1. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö, jolla on kone- mestari-, merenkulku- tai muu vastaava teknillinen koulutus ja jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy.
2. Johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen passiivijäseneksi konemestarikoulutuksen tai muun vastaavan teknillisen koulutuksen omaavan henkilön, joka suorittaa jäsenmaksun johonkin toiseen ammattiliittoon, ei kuitenkaan sellaiseen, joka kuuluu samaan keskusjärjestöön kuin Suomen Konepäällystöliitto. Passiivijäsen ei voi asettua liiton puheenjohtaja- tai liittohallitus- ehdokkaaksi.
3. Henkilöt, jotka ryhtyvät johonkin liiton tai yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tähtäävään toimintaan, erottaa yhdistyksen johtokunta yhdistyksestä.
4. Yhdistyksen kunniajäsenen arvonimen voi yhdistyksen kokous antaa johtokunnan esityksestä henkilölle, joka on toiminnallaan osoittanut erityistä harrastusta yhdistystä tai jäsenkuntaa kohtaan.
5. Kunniajäsenen arvonimen ja kunniakirjan saanut yhdistyksen jäsen vapautetaan jäsenmaksuista. Yhdistyksen tulee hänen puolestaan suorittaa sääntömääräiset liittomaksut.

 

5 §
Jäsenmaksut

1. Jäsenen ja passiivijäsenen on vuosittain suoritettava liitto- ja yhdistysmaksuna se määrä, jonka liittohallitus on vahvistanut.
2. Yhdistyksellä on oikeus kantaa lisämaksuna hoitokustannustensa peittämiseen se määrä, minkä vuosikokous määrää.
3. Jäsen on oikeutettu siirtymään liiton jäsenyhdistyksestä toiseen kalenterikuukauden alusta ilmoitettuaan siirrosta sitä ennen molemmille yhdistyksille sekä palkkatoimistolleen uuden yhdistyksen numeron jäsenmaksun perintää varten.

 

6 §
Jäsenmaksuista vapauttaminen

Liittohallitus voi myöntää liittomaksuvapautuksia jäsenyhdistykselle tiettyjen henkilöiden osalta. Yhdistyksen on vastaavasti tällöin vapautettava jäsenensä omista jäsenmaksuistaan.
1. Opiskelijajäsen on vapaa jäsenmaksuista varsinaisena opiskeluaikanaan.
2. Eläkkeellä oleva jäsen vapautetaan jäsenmaksuista jäsenen esitettyä eläkepäätöksen liittohallitukselle.
3. Kuntoutustuen, äitiys-, isyys- ja vanhempainloman perusteella maksuvapautus myönnetään yhtä pitkäksi aikaa kuin kuntoutustuki tai äitiys-, isyys- tai vanhempainloma on myönnetty. Mikäli jäsen ottaa vastaan ansiotoimen, siirtyy hän jälleen jäsenmaksuvelvolliseksi.
4. Pitempiaikaisen sairauden takia voidaan anomuksesta myöntää jäsenmaksuvapautus liittohallituksen päätöksellä.
5. Johtokunnan tulee erottaa yhdistyksen jäsen, joka esittämättä hyväksyttävää syytä, on jättänyt enemmän kuin kuuden kuukauden (6 kk) liittomaksut suorittamatta. Näin erotettu jäsen voidaan uudelleen hyväksyä yhdistykseen vanhana jäsenenä, jos hän suorittaa kaikki erääntyneet maksut.

 

7 §
Johtokunta

1. Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena vaalikokouksessa yhdistyksen jäsenistä valittu johtokunta, johon kuuluu johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.
2. Johtokunta valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä eroaa ensimmäisenä vuotena puolet arvan perusteella.
3. Puheenjohtaja sekä varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
4. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 2 sihteeriä ja rahastonhoitajan. Kolme viimeksi mainittua voidaan valita johtokuntaan kuulumattomistakin yhdistyksen jäsenistä.
5. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän (4) jäsenen ollessa saapuvilla.
6. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Taloudellisista asioista päätettäessä vaaditaan johtokunnalta yksimielistä päätöstä.

 

8 §
Johtokunnan tehtävät

1. Johtokunnan tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen omaisuutta, säilyttää varat luotettavasti ja edullisesti, käsitellä kokouksessaan rahastonhoitajan jokaiselta puolivuotiskaudelta laatima katsaus yhdistyksen omaisuuden ja varojen hoidosta sekä taloudellisesta asemasta.
2. Johtokunta päättää omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta, ostamisesta, kiinnittämisestä ja takaussitoumuksen antamisesta.
3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta asian vaatiessa tai jos kaksi (2) johtokunnan jäsentä katsoo sen tarpeelliseksi.
4. Johtokunta kutsuu yhdistyksen jäsenet kokoukseen asiain sitä vaatiessa.
5. Johtokunnan tulee valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja esittää ne oman lausuntonsa ohessa kokoukselle, kutsua kokoukset koolle ja pitää jäsenluetteloa.
6. Johtokunta edustaa ja johtaa yhdistystä sekä hoitaa asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksien päätösten mukaan.

 

9 §
Toimihenkilöiden tehtävät

1. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle niin usein kuin hän katsoo sen tarpeelliseksi. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessaan estyneenä. Puheenjohtaja johtaa keskusteluja yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa, lukuun ottamatta yhdistyksen vuosikokouksia, valvoo sääntöjen ja yhdistyksen päätösten noudattamista sekä, että yhdistyksen toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.
2. Sihteeri laatii pöytäkirjan kaikista yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista, hoitaa kirjeenvaihtoa, toimittaa kokouskutsut ohjeitten mukaisesti ja laatii toimintakertomuksen kuluneelta kalenterivuodelta.
3. Rahastonhoitaja pitää kirjaa yhdistyksen tuloista ja menoista, kantaa ja kuittaa kaikki maksut sekä esittää tilit puolivuosittain johtokunnan tarkastettavaksi ja päättää tilit kalenterivuosittain jättäen ne johtokunnalle.

 

10 §
Tilintarkastus

1. Tilintarkastajien tulee huolellisesti tarkastaa yhdistyksen tilit ja omaisuus vähintään kerran vuodessa , laatia kirjallinen lausunto yhdistyksen omaisuuden ja varojen hoidosta sekä tehdä ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille tilivelvollisille heidän toiminta-ajaltaan.
2. Kuluneen kalenterivuoden tilien tulee olla valmiina tilintarkastajille annettavaksi viimeistään tammikuun 31 päivään mennessä ja on tilintarkastajain luovutettava ne tarkastettuna ja lausuntonsa seuraamana yhdistyksen johtokunnalle viimeistään helmikuun 15 päivään mennessä.
3. Tilintarkastajilla on oikeus milloin hyvänsä tilivuoden aikana tarkastaa yhdistyksen kirjanpitoa ja omaisuuden hoitoa. Jos syytä muistutuksiin ilmaantuu, tulee tilintarkastajien kirjallisesti ilmoittaa siitä yhdistyksen johtokunnalle.

 

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi sihteereistä, kaksi aina yhdessä. Johtokunta voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

 

12 §
Vuosikokous

Helmi- maaliskuussa pidetään vuosikokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Luetaan toiminta- ja tilikertomus kuluneelta kalenterivuodelta.
3. Esitetään tilintarkastajain antama tarkastuslausunto ja vahvistetaan tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle kuluneelta toimintavuodelta.
5. Päätetään yhdistyksen lisämaksusta.
6. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi niissä asioissa , joista säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit ja suljetut lippuäänestykset arvalla , mutta muuten voittaa se mielipide , jota puheenjohtaja on kannattanut. Äänestys on julkinen , ellei joku äänioikeutetuista vaadi lippuäänestystä , jolloin äänestys suoritetaan suljetuin lipuin. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähintään kahdeksan ( 8 ) päivää ennen kokousta jäsenkirjeellä tai ilmoituksella Voima- ja Käyttö lehdessä tai valtakunnallisessa yleisessä lehdessä.

 

13 §
Vaalikokous

Marras-joulukuussa pidetään vaalikokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:
1. Johtokunnan laatima talousarvioehdotus seuraavaa vuotta varten.
2. Vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot.
3. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.
4. Valitaan johtokunnan jäsenet sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla.
5. Valitaan johtokunnan varajäsenet sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla.
6. Valitaan kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa ja heille kaksi ( 2 ) varajäsentä seuraavaa kalenterivuotta varten.
7. Valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt sekä toimikunnat.
8. Liittokokousvuotta edeltävänä vuotena valitaan liiton sääntöjen mukaisesti liittokokousedustajat ja yhdistyksen liittohallitusehdokkaat.
9. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

 

14 §
Jaostot

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus perustaa alueellisia jaostoja toimimaan johtokunnan valvonnan alaisena ja joiden säännöt johtokunta hyväksyy.

 

15 §
Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen voi tulla käsittelyyn ainoastaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Muutokset on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi ennen kuin ne ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

 

16 §
Yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö

Purkamispäätös voidaan tehdä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa , joiden välinen aika tulee olla vähintään kolme (3) kuukautta . Ennen asian ratkaisemista on hankittava lausunto liittohallitukselta. Päätös purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan silloin kun vähintään 3/4 kokouksissa annetuista äänistä sen hyväksyy. Siinä tapauksessa , että yhdistys puretaan , luovutetaan yhdistyksen jäljelle jäänyt omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

 

17 §

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä ja niitä sääntöjä , jotka yhdistyksen kokous on päättänyt.

 

18 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Rek.n:o 74476

Konemestarit ja Energiatekniset KME r.y.